Strona główna

 

1-29 marzec 2024 r.

Podobny obraz

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie przedszkolnej znajduje się zakładka Rekrutacja . Znajdą tam Państwo informację dotyczącą terminarza, zasad i kryteriów rekrutacji.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy wrzucić do skrzynki w holu przedszkola.

Można równiez przesłać skan dokumentów na skrzynkę e'mail:

p175@mjo.krakow.pl

Wnioski wypełnione elektronicznie w systemie Formico, podpisane profilem zaufanym przez obojga rodziców, nie wymagają wydruku

 

Znalezione obrazy dla zapytania ZAPRASZAMY

      Oferta pracy dla nayczyciela wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 175 informuje, że od 1 września 2023r. przedszkole będzie czynne w godzinach: 

7.00 - 16.30

Zmiana organizacji czasu pracy przedszkola wynika z braku kadry pedagogicznej.

 

Z wyrazami szacunku

Marta Sikorska

dyrektor przedszkola

Szanowni Rodzice,

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024.

 

Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.30. Szczegółowy rozkład dnia znajduje się na stronie internetowej przedszkola  https://www.przedszkole175.com w zakładce Ramowy Rozkład Dnia.

 

Zasady przyprowadzania i odprowadzania dzieci:

Przyprowadzanie:

Rodzice dzieci nowoprzyjętych w miesiącu wrześniu przyprowadzają dziecko do szatni przedszkola, gdzie pomagają dziecku w przebraniu się, a następnie odprowadzają dziecko do Sali. 

Dzieci kontynuujące przedszkole  są przyprowadzane do szatni przez Rodziców, wspomagani przy rozbieraniu, następnie Rodzice przekazują dzieci paniom dyżurującym, które odprowadzają dzieci na sale. Do momentu przekazania dziecka, Rodzic/Opiekun prawny odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.

Prosimy Państwa o szczególną uwagę i nie pozostawianie dzieci bez opieki poza salą przedszkolną.

O godz. 9.00 wydawane jest śniadanie i nie będzie pełniony dyżur w szatni przez naszych pracowników, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o przyprowadzanie wszystkich dzieci do godz. 9.00.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NALEŻY ZGŁASZAĆ DO GODZ.8.15 telefonicznie lub e-mailowo (p175@mjo.krakow.pl)

Odbiór:

Ze względu na porę obiadową ok.godz.12.00, pierwszy dyżur w szatni rozpoczyna się o godz. 12.30
i trwa do godz.13.00.

Drugi dyżur rozpoczyna się od godziny 15.10 ( po podwieczorku) i trwa do zamknięcia przedszkola.

Panie pełniące dyżur  przyprowadzają dziecko do szatni, gdzie oczekują rodzice.

W początkowym okresie bardzo prosimy rodziców zwłaszcza dzieci nowoprzyjętych o posiadanie przy sobie dokumentu  potwierdzającego tożsamość.

UPOWAŻNIENIA

Wszystkie inne osoby poza rodzicami/opiekunami prawnymi, winny być upoważnione przez rodziców ( druk upoważnienia)

https://docs.google.com/document/d/1qEvl7tg0H-BC1J-zMwHt9bIQZ-yapskn/edit?usp=drive_link&ouid=116190600666033228852&rtpof=true&sd=true 

 

Upoważnienia z poprzednich lat są obowiązujące. Jeśli istnieje potrzeba korekty, prosimy o kontakt z nauczycielami w grupach.

LISTY GRUP

  • Listy dzieci na nowy rok szkolny będą wywieszone w holu naszego przedszkola. Panie dyżurujące w holu pomogą Państwu w organizacji :)

ZEBRANIA

  • Wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące grupy będą omawiane na pierwszym zebraniu z rodzicami - terminy zebrań będą podane na początku września.

ZASADY ODPŁATNOŚCI 

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

  •  Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje nowa Uchwała nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków § 3 ust. 1 pkt 2 za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:


1) 1,30 zł,
2) 0,65 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,65 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł -
 dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Zniżka godzinowa 0,65 zł obowiązuje tylko i wyłącznie po dostarczeniu do sekretariatu przedszkola aktualnej Krakowskiej Karty Rodziny 3+lub Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem- Kraków dla Rodziny ,,N"

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. Opłata obliczana jest w oparciu o  ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 10 każdego kolejnego miesiąca.

  • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00
  • Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
  • Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
  • Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci z rocznika 2017) (zgodnie z Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


- Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.

  • Istnieje możliwość refundacji lub dofinansowania opłaty za wyżywienie przez MOPS w Krakowie.
  • Rodzice ,którzy posiadają decyzję z MOPS-u o dofinansowanie żywienia dziecka w przedszkolu są zobowiązani do dostarczenia jej do sekretariatu przedszkola.
  • Procedura:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/257472/karta


3 posiłki - 11,00 zł ( śniadanie, obiad, podwieczorek) 
2 posiłki -   8,80 zł ( śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek)


Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Opłaty za korzystanie z przedszkola  płatne są do 10 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc na rachunek bankowy:

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY

UL. UŁANÓW 9

31-450 KRAKÓW

Nr rachunku: 67 1020 2892 0000 5002 0590 5288


Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

                P175/ ....numer przynależny do dziecka w danym roku szkolnym

W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności opłat.

 

Lista z kwotą do zapłaty będzie umieszczana w każdym miesiącu na stonie internetowej w zakładce aktualności.

*podstawa prawna:
Uchwała nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)

 

Dziękujemy i ZAPRASZAMY


Dziękujemy :)

WSZYSTKIM

za obecność !

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Agata_Kornhauser-Duda_Sejm_2015.JPG

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 marca 2017 roku odwiedziła nasze przedszkole

 

Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej

Pani Agata Kornhauser- Duda.

 

 

Nasze przedszkolaki przyjęły Gościa z ogromną otwartością, wykazując się wiedzą, umiejętnościami i swoimi talentami.

Spotkanie było wyjątkowe i pełne niezapomnianych wrażeń.

Krótka relacja z wizyty na stronie www.prezydent.pl w zakładce Pierwsza Dama

http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,216,agata-kornhauser-duda-zacheca-do-czytania.html

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 175

ul. Siewna 23 c
31-231 Kraków

tel. 12 415 64 54
e-mail: przedszkole175@gmail.com

Mapa dojazdu

 
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.